MANAGEMENT MOBILITY


Jaké změny může přinést management mobility?


Navržená opatření a aktivity:

Úpravy rozlehlých křižovatek (stavebně či dopravním značením a zařízením): zmenšení pojížděných ploch, usměrnění pohybu vozidel, usnadnění přecházení (např. Okružní x Hněvotínská), vč. například doplnění SSZ.

Vyznačování obrátkových stání u škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ) pro motorizovaný doprovod dětí (vyznačením příslušného režimu v potřebnou denní dobu na stávajících stáních).

Vyznačování obrátkových stání (na stávajících místech po potřebnou část dne) tam, kde je třeba zajistit místo pro krátké zastavení (např. zásobování, doprovod do školy/nemocnice…).

Zavedení zelené vlny na průtahu I/35.

Zřízení centrální ústředny pro řízení 42× SSZ křižovatek a výměna řadičů nevyhovujících světelně řízených křižovatek (10 ks) (30 mil Kč).

Rozšíření zón 30 či jiných zklidněných zón (obytná, pěší) na obslužných místních komunikacích (zejména v ucelených obytných částech města) (z 35 km na 70 km).

Zavedení nízkoemisní zóny (zón).

Realizace ostrůvků pro snadnější překonání komunikace chodci a vysazených chodníkových ploch na nárožích pro bezpečné přecházení a zajištění rozhledů na křižovatkách tam, kde se parkuje při okraji vozovky. (Dočasně možno řešit nestavebně dopravním zařízením.).

Kampaně na podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravy pro konkrétní cílové skupiny.

Partnerství se vzorovými městy v zahraničí, čerpání inspirace v oblasti dopravních řešení.

Dynamické řízení SSZ křižovatek na základě detekce vozidel, chodců a cyklistů (úprava délky fáze, automatické vypnutí).

Program pro pobídku zaměstnanců magistrátu a městských společností k využívání cyklodopravy nebo městské hromadné dopravy jako vzor pro privátní zaměstnavatele (úschovny, šatny, sprchy ...).

Realizace projektu Bezpečné cesty do školy a školních plánů mobility (řešení dopravního chování dětí a navazující opatření pro jejich změnu).

Vypracování plánu vzdělávání v oblasti udržitelné mobility.

Vytvoření a pravidelná aktualizace dopravně - informačních platforem.

Vytvoření a pravidelná aktualizace plánu spolupráce v oblasti udržitelné mobility s veřejnými instituce mi všech úrovních (státní, krajské, městské).

Zřízení fondu mobility (příjmy z parkovného, od zaměstnavatelů atd.; výdaje do rozvoje udržitelné městské mobility dle PUMMO).

Zřízení pozice koordinátora/koordinátorky mobility.

Vypracování plánu odolnosti dopravního systému.

Vypracování strategie ITS.

Vypracování plánu podpory alternativních pohonných technologií.

Vypracování regulačního řádu dopravy pro smogové situace.

Vypracování plánu city logistiky.

Pobídky pro zajišťování doručovatelských a rozvozových služeb na jízdním kole/e-kole (messenger, pizza atd.).

Manuál pěších tras (závaznost parametrů pro investice i běžné opravy chodníků - šířky chodníků, eliminace překážek ad.).

Rozvoj lokální vybavenosti v jednotlivých městských částech (obchody, kulturní zařízení, parky).

Marketingová podpora veřejné dopravy formou kampaní.

Vypracování koncepce mobility managementu (řízení poptávky po dopravě pomocí organizačních opatření).

Vypracování plánu mobility pro velké sportovní a kulturní akce (hokej, fotbal, koncerty).

Vypracování plánu mobility pro magistrát a společnosti města a pro vybrané instituce (nemocnice, průmyslové zóny, UPOL, Vědeckotechnologický park).