2016/07/31 Olomouc a nízkoemisní mobilita

2016/07/31 Olomouc a nízkoemisní mobilita

Město Olomoic si v současné chvíli nechává zpracovávat Plán udržitelné městské mobility. Možná i do jeho vizí se zapracují teze ze strategie pro nízkoemisní mobilitu, kterou nedávno představila Evropská komise.

Strategie určuje směr pro rozvoj opatření a aktivit zaměřených na nízkoemisní a bezemisní vozidla a alternativní nízkoemisní pohonné hmoty.

Strategie nastavuje členským státům jasné a férové základní principy pro budoucí roky. Tyto principy zajistí konkurenceschopnost evropských států i jejich schopnost reagovat na rostoucí potřeby v oblasti mobility osob a přepravy zboží.

Hlavní prvky, které jsou součástí strategie:

  • Zvyšování efektivity dopravního systému prostřednictvím maximálního využití digitálních technologií, chytré cenové politiky a další podpůrných opatření ve prospěch nízkoemisních způsobů dopravy;
  • Podpora rychlejšího zavádění alternativních nízkoemisních zdrojů energie v dopravě, např. vyspělá biopaliva, elektřina z obnovitelných zdrojů, obnovitelná syntetická paliva, odstranění překážek pro elektrifikaci dopravy;
  • Přesun k vozidlům, která produkují nulové emise. I když ještě stále potřebujeme zdokonalovat motory s vnitřním spalováním, Evropa musí přechod k vozidlům s nízkými a nulovými emisemi urychlit.

Evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová prohlásila:

„Doprava je zodpovědná za čtvrtinu skleníkových plynů a za většinu nečistot v ovzduší. Posun směrem k nízkoemisní mobilitě je tedy nezbytný pro splnění klimatických cílů, které si EU vytyčila, i pro lepší kvalitu života v našich městech. Současně je to příležitost modernizovat ekonomiku Evropské unie a udržet evropský průmysl konkurenceschopný. Strategie, kterou jsme dnes přijali, je jako mapa, která nás vede k mobilitě bez emisí, a je i impulsem pro tuto cestu.“

Podrobné informace naleznete na informačním listu Evropské komise  ke strategii nízkoemsiní mobility.

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/commission-unveils-low-emission-mobility-strategy

Aktuality