Plán realizace cyklostezky Olomouc - Chomoutov.
Stav připravenosti k 7. 11. 2019 (budeme aktualizovat data).

Je zpracována DUR. Pro umístění stezky je nutno řešit velké množství majetkoprávních vztahů. Celá trasa se v projektu dělí na 6 úseků. Z pohledu složitosti majetkoprávních řešení bylo dohodnuto, že akce bude rozdělena na 2 etapy.

 I.etapa obsahuje úseky 2 až 5.

Majetkoprávní vztahy by měly být dle sdělení právního oddělení odboru investic dořešeny do konce roku 2019,  nejpozději však v 04/2020. Je třeba navštěvovat majitele pozemků u nich doma, přičemž někteří mají bydliště mimo naši lokalitu. Tato fáze přípravy je nejobtížnější a trvá u všech liniových staveb nesmírně dlouho.  Nestačí jen napsat dopis, že město chce jejich pozemek koupit. Je třeba vyjednávat. Současně se řeší náhradní výsadba za stromy, které bude nutno pro realizaci stezky pokácet. Byly vytipovány pozemky, které také vyhovují požadavkům AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) a na ně byla zpracována studie výsadeb, kterou musela zpracovat odborná firma, která ovšem musela být vybrána dle zákona o veřejných zakázkách. To také značně prodlužuje celý proces. Vzhledem k tomu, že město již nemá dostatek svých pozemků kde by bylo možné vysazovat stromy, zvláště, když státní orgán ochrany životního prostření nezřídka nařizuje výsadbu 3 nových stromů za 1 pokácený, tak bylo nutné vybrat pozemek, kde je v současnosti pole. V tomto případě ale, je nutno zajistit změnu využití území – řeší stavební úřad již od počátku r. 2019 (pro změnu využití území je totiž nutný souhlas sousedů, jeden z nich zemřel před 30 lety, nejsou známí dědici, soudně bylo hledání dědiců přiděleno advokátce v Jeseníku, která to řeší).  Takže toto je další zdržení, které musíme překonat.

Předpokládá se, že v r. 2020 bude požádáno o územní rozhodnutí, bude zahájeno zpracování dalších stupňů projektové dokumentace s tím, že v roce 2021 bude vydáno stavební povolení.

Předpokládané období realizace: 04/2022 – 10/2022 (zde je rozhodnutí na zastupitelstvu města, zda se akce dostane do rozpočtu na daný rok)

Hrubý odhad nákladů: 10 000 tis.  Kč


II. etapa obsahuje úseky 1 a 6.

  • Majetkoprávní vztahy by měly být dořešeny do konce roku 2020, nejpozději v 04/2021.
  • Předpokládá se, že v r. 2021 bude požádáno o územní rozhodnutí, budou zpracovány další stupně projektové dokumentace a v roce 2022 bude vydáno stavební povolení.
  • Předpokládané období realizace: 04/2023 – 10/2023
  • Hrubý odhad nákladů: 5 000 tis.  Kč


Informace poskytl:

Ing. Stanislav Losert
euromanažer, koncepční analytik a cyklokoordinátor
Magistrát města Olomouce
Odbor strategie a řízení
Kosmonautů 8 | 779 00 Olomouc
mobil: +420 724 924 644
e-mail: stanislav.losert@olomouc.eu
www.olomouc.euV příloze posílám situační mapku, ze které je patrné jak a kde jsou jednotlivé úseky označeny.